ANTI-STA TEX 

Anti Sta Tex คือนวัตกรรมผ้าที่เน้นคุณภาพในการป้องกันไฟฟ้าสถิต ซึ่งอาจเกิดได้จากการทำกิจวัตรในการทำงาน การต้องสัมผัสกับเครื่องใช้สำนักงานที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตที่ผิวหนังได้  ด้วยการผสมสารป้องกันไฟฟ้าสถิตเข้าไปในเส้นด้ายตามความยาวของเส้นด้าย ซึ่งยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านไปได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มีคุณสมบัติการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่เหนือกว่าในอุณหภูมิต่ำ ไฟฟ้าสถิตอาจเกิดขึ้นจากการเสียดสีกันระหว่างสสารต่างชนิด ทำให้ประจุไฟฟ้าเกิดความไม่สมดุลกันระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ  ไม่ว่าจะเก้าอี้ เสื้อผ้า ประตู หรือแม้แต่ตัวเราเอง ประกอบไปด้วยอะตอมที่มีอนุภาคของประจุไฟฟ้าขั้วบวก (โปรตอน) และประจุไฟฟ้าขั้วลบ (อิเล็กตรอน) ซึ่งโดยปกติแล้วอนุภาคของประจุไฟฟ้าขั้วบวกและลบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 Anti Sta Tex ช่วยให้หมดกังวลและสบาย คล่องแคล่วในการทำงานยิ่งขึ้นอีก นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติสำคัญ ใส่แล้วผ้าไม่ลีบติดตัว ไม่หด หรือย้วย ทนทานแม้ผ่านการซักหลายครั้ง ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

  • ทนทานแม้ผ่านการซักหลายครั้ง
  • รูปร่างอยู่ทรงสวยงาม ไม่หดหรือย้วย
  • สวมใส่สบาย
  • ใส่แล้วผ้าไม่ลีบติดตัว
  • ป้องกันไฟฟ้าสถิต

 SHOP NOW >>