ชุดยูนิฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

การเลือกรับประทานอาหาร นอกจากจะคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารและปริมาณอาหารแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป อาหารที่ไม่สะอาดอาจมีการปนเปื้อนของสารเคมี เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ทำให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย ซึ่งหากปริมาณที่มากอาจถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตได้...   ทางด้านอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงขั้นตอนการผลิตที่ต้องสะอาด และถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารอย่างปลอดภัย ...